Regulamin witryny internetowej WINNERS SZKOLENIA
obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku
Regulamin korzystania z witryny internetowej www.winners-szkolenia.pl

Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:
WINNERS Anna Kaczmarek
ul. Długa 76, Tryszczyn
86-011 Wtelno
2) adres poczty elektronicznej: biuro@winners-szkolenia.pl;
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 52 330 69 60, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1. WINNERS – WINNERS Anna Kaczmarek posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 967 111 91 35, numer Regon: 34073051;
2. Witryna internetowa / Witryna – zestaw stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet, z adresu www.winners-szkolenia.pl
3. Właścicielem witryny jest Winners Anna Kaczmarek, ul. Długa 76, Tryszczyn
86-011 Wtelno, NIP 967 111 91 35, REGON 34073051
4. Kursant/ uczestnik szkolenia – osoba, która uczestniczy w szkoleniu zorganizowanym przez firmę WINNERS Anna Kaczmarek.
5. Szkolenie / Kurs – płatne szkolenie otwarte lub zamknięte realizowane w miejscu zewnętrznym / w miejscu pracy, zakończone wręczeniem Certyfikatu
6. Zaświadczenie / Certyfikat – pisemny dokument w formie papierowej, wystawiany imiennie Kursantowi w wyniku ukończenia przez niego szkolenia.
7. Usługa – świadczona Użytkownikowi przez WINNERS Anna Kaczmarek odpłatanie mająca związek z zakupem szkolenia umieszczonego na witrynie www.winners-szkolenia.pl
8. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z witryny internetowej, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, składa zamówienie na adres zamowienia@winners-szkolenia.pl lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem formularza kontaktowego https://winners-szkolenia.pl/kontakt ;
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą elektroniczną na adres zamówienia@winners-szkolenia.pl , określające: miejsce szkolenia, datę i temat , którym będzie uczestniczyć Kursant lub grupa Kursantów zgodnie z złożonym zamówieniem, sposób zapłaty, dane rejestracyjne Klienta. Złożenie zamówienia jest jednocześnie umową o realizację szkolenia będącego przedmiotem zamówienia przez firmę WINNERS;
11. Serwis – serwis internetowy administrowany przez WINNERS dostępny na stronie internetowej pod adresem www.winners-szkolenia.pl
12. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej, w szczególności zaznajamiania się z aktualną ofertą szkoleniową, zasadami zawierania umowy na realizację usługi szkoleniowej, zasadami wykonywania tych umów oraz zasadami postępowania reklamacyjnego.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w witrynie internetowej WINNERS podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. WINNERS zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w witrynie internetowej poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
14. Klient korzystający z witryny internetowej www.winners-szkolenia.pl jest zobowiązany do:
1) korzystania z witryny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) korzystania z witryny zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
4) korzystania z witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Składanie zamówień
1. Klient może dokonać złożenia zamówienia na szkolenie otwarte pobierając formularz zgłoszeniowy przez witrynę. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu wysyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres zamówienia@winners-szkolenia.pl. Formularze będą przyjmowane przez pracowników w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Na szkolenia dedykowane – umowy sporządzane są indywidulanie i przysłane drogą mailową.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia na szkolenie otwarte i dedykowane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza podpisując formularz zamówienia.
3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Jednocześnie składając zamówienie Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez WINNERS w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ust. Z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. NR 133 poz. 883)
4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, wysłać wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy. Złożenie przez Klienta zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
5. W formularzu zamówienia należy wskazać:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta (osoby fizycznej lub firmy),
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
3) dane płatnika, na które ma być wystawiona faktura VAT
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez WINNERS wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
7. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia, okaże się, że realizacja zamówienia nie będzie możliwa w przewidzianym czasie, WINNERS niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta nie później niż 3 dni robocze, przed planowanym terminem szkolenia.
8. WINNERS zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w wypadku zebrania się zbyt małej liczy uczestników. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie WINNERS dokonywany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta na poczet szkolenia.
9. WINNERS w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do zmiany miejsca i/lub godzin rozpoczęcia szkolenia a także osoby prowadzącej zajęcia.

§ 3 Ceny usług
1. Ceny usług prezentowanych na stronie internetowej www.winners-szkolenia.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto – do podanej ceny należy doliczyć 23% vat. Informacje o cenie usługi, cechach oraz istotnych szczegółach usług dostępne są na stronie internetowej www.winners-szkolenia.pl i zamieszczone są przy prezentowanych usługach.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na fakturze wystawionej przez WINNERS, w której skład wchodzi cena ze strony www.winners-szkolenia.pl powiększona o podatek VAT i w wyjątkowych sytuacjach zredukowana o uzyskany rabat.
3. Ceny usług prezentowanych na stronach internetowych mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny usługi nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem po szkoleniu, komplet materiałów, imienny certyfikat, serwis kawowy, poczęstunek, lunch.

§ 4 Sposoby zapłaty
1. Nie wcześniej niż 8 dni przed szkoleniem WINNERS wystawia Klientowi fakturę VAT z trzydniowym terminem płatności, która jest wysyłana elektronicznie, chyba że klient zażyczył sobie fakturę w formie tradycyjnej tj. przesłaną pocztą tradycyjną.
2. Płatność za szkolenie odbywa się tylko w formie przelewu na wskazany w dokumencie księgowym numer rachunku WINNERS.
3. Nie ma możliwości płatności gotówką przed lub po szkoleniu.
4. W przypadku nieterminowego regulowania płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień.

§ 5 Warunki rezygnacji
1. Rezygnacja Klienta z usługi szkoleniowej po złożeniu zamówienia możliwa jest jedynie w formie pisemnej. Rezygnację należy wysłać na adres: zamowienia@winners-szkolenia.pl
2. Rezygnacja na 9 dni roboczych przed terminem szkolenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
3. Przesłanie zamówienia na mniej niż 9 dni roboczych przed terminem szkolenia powoduje brak możliwości rezygnacji.
4. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje na piśmie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@winners-szkolenia.pl
2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wykonania usługi, dokładny opis reklamacji, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. WINNERS rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, WINNERS zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Dane osobowe i polityka prywatności
1. Klient jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Podane przez Klienta informacje mogą być przetwarzane obecnie i w przyszłości w celu promocji i marketingu usług świadczonych przez firmę Winners Anna Kaczmarek oraz podmioty powiązane: AMW Group Marcin Kaczmarek.
2. Administratorem danych osobowych jest Winners Anna Kaczmarek, ul. Długa 76, Tryszczyn, 86-011 Wtelno.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu i aktualizowania swoich danych oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych należy przesłać stosowne informacje korzystając z formularza https://www.winners-szkolenia.pl/kontakt.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest jednocześnie zgodą na kontakt ze strony konsultanta Winners pod wskazany w formularzu numer telefonu. Zgłoszenia są realizowane w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.
6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7. Klient zapisując się do Newslettera jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie od Winners Anna Kaczmarek,ul. Długa 76, Tryszczyn 86-011 Wtelno oraz podmiotów powiązanych, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Przedmiotowa zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.
8. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
9. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów powiązanych.
10. WINNERS, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. WINNERS wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania strony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
12. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
13. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
14. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.winners-szkolenia.pl, odnoszące się do usług prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
2. WINNERS honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.winners-szkolenia.pl w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie WINNERS. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
4. WINNERS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.