Warsztaty umiejętności menedżersko - przywódczych

Grupa docelowa

– dyrektorzy,
– kierownicy,
– kadra zarządzająca firm i instytucji;
– koordynatorzy projektów;
– team leaderzy i osoby zarządzające zespołami, bądź tworzące nowe zespoły pracowników;
– kierownicy i menedżerowie różnych działów;
– właściciele firm;

Cel szkolenia:

– Celem szkolenia jest podniesienie i nabycie kompetencji wspomagających profesjonalne zarządzanie zespołem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.
– Uczestnik nabędzie umiejętność tworzenia optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu.
– Uczestnik nabędzie umiejętność określania ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu.
– Uczestnik nabędzie wiedzę jak kształtować otwartość na zmiany i modyfikować zachowania.
– Uczestnik nabędzie umiejętność jak budować motywację do pracy w zespole, poprawiać efektywność w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej.
– Uczestnik posiądzie umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych osób, budowania poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sekretariacie.

Uczestnik zdobędzie i podniesie kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji, umiejętnego słuchania, przetwarzania informacji. Posiądzie zdolność umiejętnego parafrazowania, zadawania pytań i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. Nabędzie umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami, radzenia sobie ze stresem oraz poszerzy wiedzę w zakresie myślenia kreatywnego.

Program szkolenia:

1. Role menedżera
– Zadania i postawa – planowanie i zarządzanie pracą zespołu.
– Budowanie efektywnie współpracującego zespołu
– Proces budowania zespołu – główne fazy i rola lidera w ich przebiegu.
– Najczęściej przyjmowane role w grupie – role nieformalne w grupie.

2. Formułowanie celów – sukcesem w osiąganiu celów
– Identyfikacja i umiejętność precyzowania celów.
– Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel.
– Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.

3. Delegowanie celu, jako element zarządzania i doceniania pracowników
– Cechy dobrze postawionego zadania:
– Reguły skutecznego delegowania zadań.

4. Zarządzanie sytuacyjne
– Oddziaływanie na pracowników – o menedżerach/liderach, którzy się dostosowują.
– Postawy pracowników a różne role kierownika – jak poznawać, jak działać?
– Działania menedżerskie – katalog zachowań i działań menedżerskich w Twojej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i poszerzy kompetencje w zakresie profesjonalnego zarządzania zespołem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.
– Uczestnik nabędzie wiedzę jak rozpoznać mechanizmy rządzące zachowaniami grupy, jak zidentyfikować aktualną pozycję zespołu na modelu cyklu rozwoju zespołu.
– Uczestnik posiądzie umiejętność budowania dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe.
– Uczestnik w ramach szkolenia podniósł i rozwinął kompetencje społeczne z zakresu tworzenia trwałych relacji, aktywnego słuchania i analizowania uzyskanych informacji. Posiadł zdolność umiejętnego parafrazowania, formułowania pytań i radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i nietypowych. Zdobył umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami. Poszerzył wiedzę w zakresie myślenia kreatywnego

14

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
1800 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń