Prawne aspekty windykacji należności dla przedsiębiorców

1. Charakterystyka roszczeń funkcjonujących w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.
• Badanie zasadności roszczenia:
o Weryfikacja istnienia stosunku prawnego,
o Określenie daty wymagalności roszczenia,
o Określenie terminu przedawnienia (omówienie sposobów na zabezpieczenie się przed przedawnieniem roszczenia),
o Szacowanie kosztów postępowania.
• Badanie posiadanych środków na wykazania zasadności roszczenia:
o Jakie zapisy zawrzeć w umowie żeby uzyskać przewagę w sądzie?
o Jak dokumentować zawarcie umów, wykonanie usługi? Omówienie takich środków jak protokoły odbiorcze, oświadczenia kontrahenta, podpisywanie faktur itd.
o Jak prowadzić negocjacje przedprocesowe ażeby uzyskać jak największą przewagę
w sądzie (omówienie instytucji uznania długu- tzw. właściwego i niewłaściwego).

2. Sposoby zabezpieczenia roszczenia na etapie zawierania umów.
• Zabezpieczenia osobowe:
o Weksel, weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa- omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy konstruowaniu weksla oraz deklaracji wekslowej.
o Umowa poręczenia – jak i z kim ją zawrzeć?
o Instytucja poddania się egzekucji z aktu notarialnego – omówienie zalet tej formy zabezpieczenia.
• Zabezpieczenia rzeczowe:
o Omówienie instytucji hipoteki, zastawu i zastawu rejestrowego,

3. Warunki formalne pozwu – o czym należy pamiętać wnosząc pozew do sądu, ażeby był sprawnie i szybko rozpoznany.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowywania pozwu oraz ich konsekwencje – w szczególności w aspekcie szybkości postępowania.
• Ustalenie właściwości miejscowej pozwu; właściwość przemienna – który sąd wybrać?
• Jak prawidłowo wskazać pozwanego?
o Szczegółowe omówienie zasad pozywania spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej),
o Szczegółowe omówienie zasad pozywania zobowiązanych solidarnie,
o Szczegółowe omówienie dochodzenia należności w przypadku śmierci dłużnika.
• Formułowanie żądania pozwu- w szczególności w aspekcie prawidłowego wskazania żądanych odsetek.
o Omówienie występujących w polskim prawie cywilnym rodzajów odsetek- odsetki za zwłokę, opóźnienie, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki umowę i maksymalne.
• Opłaty od pozwu – omówienie.
o Jak sprawić by były mniejsze?
o Wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych – czy jego składanie ma sens?
• Jakie przygotować i wskazać wnioski dowodowe.

4. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania.
• Omówienie zasad konstruowania wniosku o zabezpieczenie,
• Sposoby zabezpieczenia roszczeń – który wybrać?

5. Postępowanie zwykłe i odrębne- omówienie różnic, zalet i wad.
• Które z postępowań jest najkorzystniejsze dla wierzyciela? W szczególności w aspekcie czasu postępowania oraz jego kosztów.
o Postępowanie zwykłe,
o Postępowanie nakazowe,
o Postępowanie upominawcze,
o Postępowanie uproszczone.
o Postępowanie elektroniczne upominawcze (tzw. e-sąd).
• Kilka praktycznych rad jak skierować wierzytelność do najszybszego
i najtańszego z postępowań.

6. Postępowanie klauzulowe.
• Omówienie postępowania klauzulowego – co zrobić by jak najszybciej uzyskać możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Koszty postępowania.
• Omówienie dopuszczalności uzyskania klauzuli wykonalności na wspólników niewypłacalnej spółki osobowej, małżonka dłużnika i spadkobierców zmarłego dłużnika.

7. Postępowanie egzekucyjne.
• Czym kierować się przy wyborze komornika?
• O co zadbać przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji ażeby był rozpoznany możliwie szybko?
• Warunki formalne wniosku o wszczęcie egzekucji.
• Poszukiwanie majątku dłużnika.

8. Omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących długotrwałym procesem egzekwowania należności oraz udzielenie praktycznych wskazówek jak ich uniknąć.

sprzedaz

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
499,00 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń