Ochrona danych osobowych - praktyczne szkolenie ze stosowania obecnych przepisów i zmian wprowadzonych przez RODO

1. RODO – uwagi ogólne. Najważniejsze pojęcia.
• Przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Polsce: RODO i polska ustawa
o ochronie osobowych.
• Odszyfrowanie podstawowych podjęć RODO – najważniejsze, z praktyczne punktu widzenia, pojęcia i definicje.
• Zasady przetwarzania danych osobowych. Co to jest legalność, przejrzystość, rzetelność, celowość, adekwatność, poprawność, czasowość, poufność i integralność?
• Kiedy wolno przetwarzać dane osobowe? Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych na najczęściej występujących przypadkach: przetwarzanie na podstawie zgody, przetwarzanie konieczne do zawarcia umowy, przetwarzanie niezbędna z punktu widzenia prawnie uzasadnionych interesów
i obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

2. Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie.
• Czy dotychczasowa dokumentacja przestaje obowiązywać? Dostosowanie posiadanej dokumentacji do przepisów RODO.
• Od czego zacząć przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych? Skatalogowanie przetwarzanych danych osobowych, dokonanie
tzw. „mapowania procesów”. Omówienie i prezentacja Rejestru czynności przetwarzania (RCP).
• Jakie prawa ma jednostka na gruncie RODO? Jakie w związku z tym obowiązki ciążą na administratorze? Omówienie i prezentacja wzorów klauzul informacyjnych. Co muszą zawierać i komu je doręczać? Zapewnienie jednostce prawa do wglądu do danych, sprostowanie i uzupełnienie danych, przenoszenie danych, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”) i prawa do sprzeciwu.
• Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co powinna zawierać (i jak powinna wyglądać) idealna zgoda? Omówienie i prezentacja wzorów zgód.
• Analiza ryzyka (ocena skutków dla ochrony danych osobowych) – kiedy trzeba ją przeprowadzić? Co powinna zawierać? Omówienie i prezentacja wzoru dokumentu będącego analizą ryzyka.
• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Najważniejsze klauzule umowne. Jak zabezpieczyć swoje interesy? Niebezpieczeństwa dla administratora
i podmiotu przetwarzającego (procesora). Omówienie i prezentacja wzoru umowy powierzenia.
• „Dokumenty pracownicze” – najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać zatrudniając pracowników. Czy od pracowników trzeba odbierać zgody? Omówienie i prezentacja upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych.
• Monitoring wizyjny – kiedy będzie zgodny z RODO?
• Kilka słów o organie nadzorczym – rola Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)? Rejestr naruszeń (rejestr incydentów) jak postępować
w przypadku nastąpienia incydentu. Jaki i kiedy jak zgłaszać naruszenia ochrony danych? Omówienie i prezentacja rejestru incydentów oraz wzoru zawiadomienia o incydencie do PUODO.
• Polityka ochrony danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym – efekt końcowy „wdrożenia” RODO. Omówienie i prezentacja dokumentów.

3. Pytania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzorcową dokumentację do własnego wykorzystania. Całość dokumentacji zostanie omówiona w trakcie szkolenia.

ochrona danych

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
449 zł zł netto/1 os.

Szkolenie prowadzone przez prawnika

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń