Kurs Inspektora Ochrony Danych z warsztatem wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO

1. RODO – uwagi ogólne.
• Przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Polsce: RODO, stara i nowa ustawa o ochronie osobowych
• Podleganie wymogom przepisów RODO – klasyfikacja podmiotowa (administrator, procesor, subprocesor, pracownik)
• Wyjaśnienie podstawowych podjęć RODO
• Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych i ich praktyczna realizacji.
• Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogu uzyskania zgody lub jej braku, niezbędności do realizacji umowy i prawnego obowiązku ciążącego na administratorze
• Nowy organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – i procedury postępowania przed organem nadzorczym
• Prawa jednostki na gruncie RODO – zakres obowiązków i procedury wewnętrzne realizowania uprawnień wykonywanych przez podmioty danych
• Opracowywanie analizy ryzyka i wprowadzenie adekwatnych zabezpieczeń
• Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej na gruncie zmiany przepisów Kodeksu Pracy – aktualne wytyczne PUODO
• Szczególne regulacje dotyczące danych kadrowych i przykłady ich praktycznego zastosowania

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD).
• Kto może, a kto musi wyznaczyć IOD – omówienie i przykłady
• Kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD
• Dopuszczalna forma zatrudnienia IOD
• Pozycja IOD w strukturze Administratora danych – obowiązki administratora względem IOD, niezależność IOD
• Omówienie podstawowych zadań IOD – obowiązek zachowania poufności, unikanie konfliktów interesu, realizowanie obowiązków informacyjnych, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa i inne
• Dotychczasowe wątpliwości związane z IOD i wytyczne w tym zakresie

3. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO – jej podstawa prawna, zakres przedmiotowy i omówienie
• Co z dotychczasową dokumentacją ?
• Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
• Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych
• Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO
• Wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych
• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Dokumentacja oraz postępowanie wynikające z zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych – polityka zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, jak zgłaszać naruszenia ochrony danych
• Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
• Ocena skutków dla ochrony danych
• Polityka ochrony danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

techniki sprzedaży

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
549 zł zł netto/1 os.

Szkolenie prowadzone przez prawnika

 

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń