Coaching

Coaching jest w chwili obecnej, najlepszą formą treningu indywidualnego i grupowego, opartą o techniki rozwoju osobistego. Coach wpływa na proces transformacji klienta, grup klientów o podobnych potrzebach, odkrywa i uświadamia słabe i mocne strony osobowości. Na tej podstawie następuje przełamywanie oporów, przekraczanie barier. Uczestnik, nabierając pewności siebie, udoskonala swoje umiejętności w celu łatwiejszego, szybszego wykorzystania swego potencjału w życiu zawodowym i osobistym.

Coaching nie rozwiązuje wprost konkretnych problemów, wspiera klienta wzmacniając jego zasoby osobiste. Nie uczy, lecz wskazuje jak się uczyć. Coaching grupowy dotyczy głównie kluczowych zespołów w firmie, odmiennego sposobu zarządzania, w obliczu zmiany profilu, strategii, kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Znajdujemy takie sposoby współpracy, aby opierały się na zasadzie synergii. Wzięcie odpowiedzialności, uzgodnienie celów grupy, z celami poszczególnych członków, jest elementem, stymulującym utrwalenie najlepszych aspektów współpracy. Zazwyczaj trening w takich przypadkach, uwzględnia konkretny interes firmy i jest zamknięty.
Klient uzyskuje:

  • lepszą efektywność w swoich działaniach,
  • dodaje pewności siebie,
  • uzyskuje drogę osiągania celów,
  • satysfakcjonujące relacje,
  • kierunek twórczego myślenia,
  • staje się wzorem dla innych
  • profesjonalnie wykonuje obowiązki zawodowe (np. negocjacje, spotkania z klientami, wystąpienia publiczne).

Firma, która inwestuje w swoich pracowników na drodze coachingu wzbogaca kulturę organizacyjną, podnosi morale wśród kadry zarządzającej, rozwija kluczowe kompetencje najlepszych managerów, osiąga sukcesy w biznesie, wyróżnia się na tle konkurencji.

OFERTA Z ZAKRESU COACHINGU

Coaching polega na towarzyszeniu osobie w oparciu o jej potrzeby zawodowe w celu rozwinięcia jej możliwości i zdolności. Coach pomaga osiągnąć pracownikowi wyznaczone cele, jednak wymaga od niego więcej niż on sam od siebie i dostarcza odpowiednich narzędzi, struktury oraz wsparcia.

Coach to trener – dlatego funkcja ta wymaga umiejętności związanych z wykonaniem samego zadania (sprzedaż, zarządzanie, projektowanie, etc.), ale również z budowaniem relacji, nauczaniem i komunikowaniem się.

Każdy coach wychodzi z przekonania, że osoba, z którą pracuje jest
z natury kreatywna i pełna pomysłów. Rozwiązania, których ta osoba poszukuje najczęściej są w niej samej, wystarczy odpowiednia praca z Klientem, by mógł skorzystać ze swoich ogromnych zasobów. Jest to możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniej perspektywy i wskazaniu nowych kierunków rozwoju.

Coaching indywidualny - diagnoza

Praca z Klientem wymaga określenia na wstępie obszarów, nad którymi dana osoba będzie pracować z coachem. Proces rozwijania konkretnych umiejętności obejmuje zazwyczaj te kwalifikacje, które są niezbędne na zajmowanym przez osobę stanowisku, a także umiejętności, które Klient sam chce doskonalić.

Diagnoza w tym zakresie może być przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszy nich to rozmowa na pierwszym spotkaniu, która pozwala wyłonić cele na cały proces. Druga metoda jest bardziej rozbudowana – opiera się na development centre i badaniu konkretnych umiejętności i predyspozycji za pomocą takich narzędzi jak: testy, ankiety, kwestionariusze i wywiad zestandaryzowany.

Kolejne spotkania

Proponowana forma współpracy w zakresie coachingu obejmuje cykl spotkań, których intensywność i częstotliwość zależy od potrzeb Klienta. Poszczególne spotkania coachingowe trwają od 1 do 3 godzin zegarowych i odbywają się w ustalonych odstępach czasu, aż do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Pomiędzy spotkaniami osoba, która korzysta z coachingu ma prawo do konsultacji telefonicznych z coachem.