Skuteczne techniki i strategie sprzedażowe

Grupa docelowa

– handlowców i sprzedawców,
– przedstawicieli handlowych,
– pracowników biur obsługi klienta.
– wszyscy zajmujący się sprzedażą i obsługą klienta

Cele szkolenia:

Celem 1-dniowego warsztatów jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji sprzedażowych w celu dążenia do wzrostu efektywności sprzedaży poprzez rozwijanie kompetencji komunikacyjno- sprzedażowych, umiejętność rozpoznawania preferencji komunikacyjnych i motywacji klientów, zdolność analizowania potrzeb klientów, skutecznej prezentacji oferty, radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami w sprzedaży oraz skuteczne domykanie rozmów sprzedażowych.
W ramach szkolenia uczestnik podniósł i rozwinął kompetencje społeczne z zakresu umiejętnego słuchania i przetwarzania informacji. Uczestnik posiadł zdolność umiejętnego parafrazowania, formułowania pytań i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. Uczestnik nabył zdolność prowadzenia trudnych rozmów, radzenia sobie ze stresem oraz poszerzył wiedzę z zakresu zachowań asertywnych.

Program szkolenia:

1. Przełożenie jakości obsługi klienta na wyniki firmy.
2. Czynniki wpływające na profesjonalną obsługę klienta.
3. Trójkąt (nie)satysfakcji klienta.
4. Przygotowanie do rozmowy z klientem.
5. Techniki komunikacyjne.
6. Jak przekonać klienta?
7. Schemat rozmowy z klientem.
8. Przezwyciężanie barier komunikacyjnych.
9. Analiza potrzeb klienta.
10. Model lejka.
11. Jak skutecznie przekonywać w rozmowie?
12. Odkrywanie, zaspokajanie i przekraczanie oczekiwań klientów
13. Psychologiczna typologia klienta – sposoby postępowania z różnymi klientami.
14. Zasady prezentowania produktu.
15. Zasady prezentowania ceny.
16. Obsługa klienta przez telefon – standardy rozmowy, najczęściej popełnianie błędy w rozmowach telefonicznych.
17. Zarządzanie relacjami z klientami.
18. Pytania, jakie zadaje klient podczas zamykania sprzedaży.
19. Sposoby zamykania sprzedaży.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

– Nabędzie wiedzę i poszerzy kompetencje w zakresie umiejętności sprzedażowych i komunikacji z klientem, a także zweryfikuje obszary do dalszego rozwoju.
– Posiądzie wiedzę w zakresie struktur procesu sprzedaży i obszary decydujące o jego efektywności, pozna narzędzia sprzyjające komunikacji sprzedażowej i pozyskiwaniu klientów.
– Nabędzie wiedzę jak docierać do najgłębszych motywacji i interesów klientów
– Nabędzie umiejętność skutecznego nawiązywania relacji i budowania zaufanie klienta
– Posiądzie wiedzę w jaki sposób i na jakich etapach poszczególne techniki sprzedaży stosować, aby zwiększać sprzedaż z danej transakcji.
– Nabędzie umiejętność jak stosować techniki domykania sprzedaży na etapie finalizacji transakcji.
– Posiądzie umiejętność jak stosować techniki sprzedaży, aby zainteresować klienta prezentacją oferty,
– Posiądzie wiedzę, jak skutecznie argumentować i perswadować, aby rozwiać wątpliwości i poradzić sobie z obiekcjami klienta.
– Posiądzie zdolność stosowania odpowiednich technik negocjacji w obronie ceny i radzenia sobie z zastrzeżeniami poza cenowymi.
– Posiądzie umiejętność bycia asertywnym i dbania zarówno o interesy klienta, jaki i reprezentowanej przez siebie firmy.
– Uczestnik zdobędzie i podniesie kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego słuchania, przetwarzania informacji. Posiądzie zdolność umiejętnego parafrazowania, zadawania pytań i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych. Nabędzie umiejętność prowadzenia trudnych rozmów , radzenia sobie ze stresem oraz poszerzy wiedzę w zakresie asertywności.

16

Koszt szkolenia 1-dniowego wynosi:
1800 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń