Celem naszych działań jest zaproponowanie klientom usług spełniających ich oczekiwania. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dlatego przygotowanie programu szkoleniowego zawsze poprzedza dokładna analiza sytuacji i potrzeb, uwzględniająca specyfikę działalności klienta oraz jego cele biznesowe.

Badania potrzeb są przeprowadzane poprzez korzystanie z m.in. następujących narzędzi:

 

 • Rozmowa z osobą odpowiedzialną za szkolenia w firmie – zebranie oczekiwań i wachlarza potrzeb klienta.
 • ankiety przedszkoleniowe wysyłane do uczestników drogą mailowa (określają znajomość określonych narzędzi i technik oraz badają potrzeby rozwojowe poszczególnych osób),
 • wywiady indywidualne (rozmowy bezpośrednie z grupą potencjalnych uczestników).

Powyższe metody pozwalają na zdobycie wiedzy o problemach występujących w firmie, potrzebach szkoleniowych pracowników na różnych poziomach. Badane potrzeby metodą wieloetapową obejmują różne grupy pracowników w zależności od struktury firmy i potrzeb klienta.

Przebieg procesu szkoleniowego obejmuje następujące etapy:

 1. Określenie celów szkoleniowych.
 2. Spotkania trenerów z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie, kierownictwem i w miarę możliwości z wybranymi uczestnikami szkolenia. Celem tych spotkań jest poznanie specyfiki działalności firmy, realiów codziennego życia zawodowego uczestników szkolenia, poznanie ich potrzeb, identyfikacja problemów.
 3. Diagnoza stanu obecnego.
 4. Przygotowanie planu projektu szkoleniowego w oparciu o przeprowadzone analizy.
 5. Przeprowadzenie szkolenia/cyklu szkoleń z wykorzystaniem metod treningowych, formy warsztatu.
 6. Zalecenia, co do dalszych działań.

Dodatkowym elementem wspierającym, objętym osobną umową, mogą być indywidualne spotkania szkoleniowe trenera z uczestnikami, stanowiące ciąg dalszy szkolenia i/lub monitoring działań uczestników w praktyce.

Metody pracy

Szkolenia prowadzimy wykorzystując metody treningowe, z uwzględnieniem dynamiki grupy i procesu grupowego. Nasze zajęcia aktywizują uczestników, pozwalają im w nowym świetle spojrzeć na siebie, swoje cele i problemy, z którymi przyjechali na warsztat. Wnioski z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania w trakcie zajęć przez każdą osobę indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji w codziennej pracy.

Warsztaty oparte są na ćwiczeniach i symulacjach, które pozwalają uczestnikom na wypróbowanie swoich sił w nowych i trudnych sytuacjach. Treści teoretyczne przekazywane są w przystępnej formie mini-wykładów.

Naszym uczestnikom proponujemy:

 • ćwiczenia w parach i/lub grupach;
 • ćwiczeni indywidualne;
 • zadania problemowe;
 • analizę nagrań wideo;
 • gry zespołowe;
 • case study;
 • indywidualne konsultacje;

Metody pracy stosowane na zajęciach:

 • Interaktywne wykłady z elementami ćwiczeń
 • Prezentacje indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe i gry sytuacyjne
 • Gry symulacyjne osadzone w realiach pracy Uczestników
 • Ćwiczenia z zastosowaniem kamery wideo [role play]
 • Analiza przypadków [case study]
 • Dyskusje kierowane przez trenera
 • Testy służące samoocenie

Studia przypadków, przykłady własne Uczestników pomagają przenieść zdobywaną wiedzę na grunt praktyczny. Ćwiczenia ułatwiają rozwój umiejętności. Na podstawie narzędzi diagnostycznych i informacji zwrotnych – Uczestnicy posiadają wyznaczone kierunki pracy nad obszarami wymagającymi dalszego doskonalenia.
W każdym momencie – podczas zajęć – trener prowadzący zapewnia pomoc Uczestnikom oraz w razie potrzeby udziela wsparcia i konsultacji indywidualnych.
W ramach szkoleń, aby uzyskać maksymalny poziom zaangażowania Uczestników stosujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, które oprócz efektu merytorycznego podnoszą także atrakcyjność zajęć.

Ewaluacja i badanie efektywności:

Po każdym przeprowadzonym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety ewaluacyjne, oceniające jakość szkolenia oraz pracę trenera. Na życzenie klienta są sporządzane raporty, zawierające ocenę realizacji celów szkolenia, przeprowadzonych ćwiczeń, analizę grupy (słabe oraz mocne strony).

Działania poszkoleniowe

Kontakt z Uczestnikami zajęć nie kończy się w momencie rozdania certyfikatów. Także po zajęciach pozostajemy do dyspozycji Uczestników w przypadku dodatkowych pytań i trudnych kwestii do rozwiązania.
Pomoc i doradztwo Uczestnicy mogą uzyskać poprzez kontakt e-mailowy, z osobami prowadzącymi konkretne szkolenie a w szczególnych przypadkach – lub zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami – także podczas sesji „follow-up”.
Dla Klientów, którzy pragną wnikliwie przeanalizować przebieg szkolenia i poznać postawy Uczestników zajęć – opracowujemy informację zwrotną w formie raportu poszkoleniowego.

Typowy raport zawiera:

 • Opis przebiegu szkolenia i stopień zaangażowania Uczestników
 • Wnioski z najważniejszych zrealizowanych ćwiczeń
 • Opis Spostrzeżenia trenera i wskazania nt. dalszego szkolenia grup
 • Opinie Uczestników wyrażone w ankietach
 • Raport z post i pre testów
 • Swot grupy

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej w czasie zajęć
 • Konsultacje indywidualne podczas trwania szkolenia
 • Możliwość kontaktu z trenerem (e-mail) po szkoleniu w przypadku dodatkowych pytań
 • Zdjęcia wykonane podczas zajęć ( jeśli wcześniej Klient wyraził zgodę na fotografowanie)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu