BUSINESS MANAGEMENT. Zarządzanie sytuacyjne, budowanie zespołu, delegowanie i osiąganie celów

Grupa docelowa

– dyrektorzy,
– kierownicy,
– kadra zarządzająca firm i instytucji;
– koordynatorzy projektów;
– team leaderzy i osoby zarządzające zespołami, bądź tworzące nowe zespoły pracowników;
– kierownicy i menedżerowie różnych działów;
– właściciele firm;
– wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w obszarze zarządzania

Cel szkolenia:

– Celem szkolenia jest podniesienie i nabycie kompetencji wspomagających profesjonalne zarządzanie zespołem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich. Uczestnik nabędzie umiejętność tworzenia optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu.
– Uczestnik nabędzie umiejętność określania ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy
zespołu. Uczestnik nabędzie wiedzę jak kształtować otwartość na zmiany i modyfikować zachowania.
– Nabędzie umiejętność jak budować motywację do pracy w zespole, poprawiać efektywność w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej.

Program szkolenia:

1. Role menedżera
– Zadania i postawa – planowanie i zarządzanie pracą zespołu.
2. Budowanie efektywnie współpracującego zespołu
– Proces budowania zespołu – główne fazy i rola lidera w ich przebiegu.
– Najczęściej przyjmowane role w grupie – role nieformalne w grupie.
– Role niezbędne w zespole i role pomocnicze.
3. Formułowanie celów – sukcesem w osiąganiu celów
– Identyfikacja i umiejętność precyzowania celów.
– Zmiana postawy skierowanej na problem na perspektywę skierowaną na cel.
– Organizowanie zespołu poprzez stawianie celów – cele indywidualne i grupowe.
4. Delegowanie celu, jako element zarządzania i doceniania pracowników
– Cechy dobrze postawionego zadania: rodzaje zadań i stopnie delegowania.
– Reguły skutecznego delegowania zadań.
5. Zarządzanie sytuacyjne
– Oddziaływanie na pracowników – o menedżerach/liderach, którzy się dostosowują.
– Postawy pracowników a różne role kierownika – jak poznawać, jak działać?
– Działania menedżerskie – katalog zachowań i działań menedżerskich w Twojej pracy.
6. Mapa zespołu pracowników
– Kompetencje i motywacja a przekazywanie zadań dla pracowników/współpracowników
– Dopasowanie stylu kierowania do pracownika.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i poszerzy kompetencje w zakresie profesjonalnego zarządzania zespołem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich. Uczestnik nabędzie wiedzę jak rozpoznać mechanizmy rządzące zachowaniami grupy, jak zidentyfikować aktualną pozycję zespołu na modelu cyklu rozwoju zespołu, nabędzie umiejętność dokonywania świadomego wyboru stylu kierowania zespołem i efektywnego nim zarządzania. Posiądzie wiedzę jak formułować cele, motywować, delegować, komunikować i oceniać poszczególnych członków zespołu. Posiądzie umiejętność budowania dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe.

15

Koszt szkolenia 2-dniowego wynosi:
3600 zł netto/1 os.

Sprawdź poniżej terminy i lokalizacje szkoleń